Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabettersm3.com ผู้ใช้บริการทุกท่านจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ทุกข้อ เพื่อช่วยให้การให้บริการเป็นไปตามแบบแผน โดยทางบริษัทได้แจกแจงรายละเอียดออกเป็นข้อ ๆ ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ทำความเข้าใจอย่างละเอียดดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุก ๆ กรณี หากได้มีการเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนระบบเกมเดิมพัน หรือ การทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น
  2. หากทางบริษัทได้พบเจอว่าผู้ใช้บริการได้มีละเมิดเงื่อนไข หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่ได้กำหนดเอาไว้ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ทางเว็บไซต์ ufabettersm3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยการปรับปรุงนี้จะอยู่ในขอบเขตของความเหมาะสม โดยที่ทางบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น สื่อ ข้อมูล เกมพนันออนไลน์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ทางบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการละเมิด ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเด็ดขาด
  5. หากผู้ใช้บริการท่านใดมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ทาง contact@ufabettersm3.com
  6. การใช้บริการบนเว็บไซต์ ufabettersm3.com จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ทุกข้อ
  7. ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องมีอายุที่ไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในการสมัครสมาชิกเท่านั้น หากทางบริษัทได้พบข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางเราขอระงับบัญชีผู้ใช้นั้นทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ทางเว็บไซต์ ufabettersm3.com จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัญชี และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะไม่นำข้อมูลเหล่านี้ส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม และจะไม่เผยแพร่ไปยังสื่อสาธารณะ หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัญชีก่อนทุกครั้ง
  9. ผู้ใช้บริการทุกท่านจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับที่เราได้กำหนดไว้ข้างต้นทุกข้อ โดยมิอาจปฏิเสธข้อใดข้อหนึ่งได้